Kontrola počtu trvale žijících osob pro výpočet poplatku za stočné pro další obdob

Prosíme obyvatele, aby si zkontrolovali, zda v přiložené tabulce ZDE souhlasí počet nahlášených trvale žijících osob – jedná se o osoby, které se v uvedeném čísle popisném trvale zdržují i když nejsou přihlášeny k trvalému pobytu (pozor, neplést tedy s počtem osob nahlášených k trvalému pobytu!) a případně co nejdříve nahlásili na obecní úřad, je-li počet jiný.
Dále prosíme o kontrolu osob zdržujících se v čísle popisném déle než 30 dní (je to v tabulce uvedeno jako + ), které jste podle bodu VI./6. Smlouvy o odvádění odpadních vod také povinni neprodleně hlásit.

Pro obec je správný stav počtu nahlášených osob důležitý pro výpočet ceny stočného na další období, neboť se celková cena (tedy náklady na provoz čistírny odpadních vod a kanalizace) rozděluje pomocí normované spotřeby na osobu a celkového počtu nahlášených osob.

Stav k 14.5.2020 – datum budeme po každé úpravě tabulky aktualizovat.

Upozorňujeme, že podle ustanovení VIII./2. Smlouvy o odvádění odpadních vod může obec nesprávně nahlášený počet osob pokutovat částkou 5.000,-.