Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

1. Název

Obec Doubek

2. Důvod a způsob založení

Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 4.12.1990 vznikla obec jako územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon nahradil s účinností od 12.11.2000 zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“).

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém územním obvodu, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce

Obcí zřizované nebo řízené organizace

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Doubek 77, 251 01 Říčany

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Doubek 77, 251 01 Říčany

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

4.5 Adresa internetových stránek

https://obecdoubek.cz/

4.6 Adresa podatelny

Doubek 77, 251 01 Říčany

4.7 Elektronická adresa podatelny

oudoubek@seznam.cz

4.8 Datová schránka

ihjatbq

5. Případné platby lze poukázat

banka: Česká spořitelna a.s. 427768369/0800

6. IČO

0064 0255

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00640255

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  • Územní plán obce
  • Zápisy z veřejného jednání zastupitelstva
  • Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
  • Formuláře

Dokumenty obce najdete v sekci Úřední deska. Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah listinné úřední desky obce podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

8.2 Rozpočet

Hospodaření a rozpočty obce

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

Všechny podmínky, termíny, lhůty i postup pro podání žádosti o informace najdete na stránce Informace dle zákona 106/1999.

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Doubek jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

11.2 Vydané právní předpisy

  • Vyhlášky a nařízení

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Doubek poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy jsou součástí záznamů úřední desky.

Další povinně zveřejňované informace

Poskytnuté informace jako povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5. odst. 3. jsou součástí záznamů úřední desky.