Poplatky

Komunální a tříděný odpad 2024

Návod, kam patří který odpad.

Harmonogram svozu černých popelnic (SKO), hnědých (BIO), modrých (papír) a žlutých popelnic (plast) z domácností pro rok 2024 (PDF)

Známky na BIO je možné koupit pouze do poloviny března, jinak je povinnost uživatele nádobu vrátit. Nově pak bude nádoba vydána až se zaplacením BIO známky během roku. Nádoba je majetkem svozové společnost a při nezaplacení poplatku za svoz BIO odpadu je uživatel povinen nádobu vrátit.

Úhrada za komunální odpad i BIO odpad se platí:

 • bezhotovostně na bankovní účet obce 427768369/0800, variabilní symbol je číslo popisné (specifický symbol se neuvádí)
 • výjimečně v hotovosti na Obecním úřadu v úředních hodinách.

Po připsání peněz na účet obecního úřadu Vám bude známka/známky vhozena do schránky.

Známky na popelnice jsou od 3.1.2024 k vyzvednutí na Obecním úřadu v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě (v průběhu ledna i ve speciálně vypsaných úředních hodinách).

Do 8.2.2024 lze známky zakoupit i mimo úřední hodiny ve čtvrtek 9:30 – 10:30. Známka bude vydána na základě hotovostní platby nebo předloženého výpisu z bankovního účtu.

Popelnice na komunální odpad (černá)

Komunální odpad je vyvážen 1x 14 dní. Cena za svoz se řídí velikostí nádoby.

 • 80 litrů – 2.080 Kč/ rok
 • 120 litrů – 3.120 Kč/ rok
 • 240 litrů – 6.240 Kč/ rok
 • jednorázový pytel – 120 Kč/ za 1 ks

Roční známku za komunální odpad lze koupit kdykoliv v průběhu roku, ale vždy pouze za plnou cenu.

První vývoz komunálního odpadu je druhý čvrtek v lednu 2024 (11.1.2024).

Popelnice BIO odpad (hnědá)

BIO odpad je vyvážen 1x týdně (dle harmonogramu). Cena za svoz se řídí velikostí nádoby. Svoz je dotován Obecním úřadem.

 • 240 litrů – 500 Kč / pouze za pronájem nádoby, svoz dotován úřadem
 • 120 litrů – nádoba i svoz jsou plně hrazeny Obecním úřadem

Na jedno číslo popisné je možno mít pouze jednu 120 l nádobu BIO odpad. Svoz BIO odpadu je hrazen úřadem, pronájem nádob je dotován pouze u 120 litrových nádob.

Roční známku na další nádobu na BIO odpad (další nádoba může být pouze 240 litrů) lze koupit kdykoliv v průběhu roku, ale vždy pouze za plnou cenu.

Popelnice na plast (žlutá)

Svoz plastu odpadu je každé první pondělí v měsíci. Svoz je dotován Obecním úřadem.

 • první nádoba 240 litrů – nádoba i svoz jsou plně hrazeny Obecním úřadem
 • každá další nádoba 240 litrů – 900 Kč/ rok

Roční známku na další nádobu na Plast (další nádoba může být pouze 240 litrů) lze koupit kdykoliv v průběhu roku, ale vždy pouze za plnou cenu 900 Kč.

Popelnice na papír (modrá)

Svoz papíru je každé první úterý v měsíci. Svoz je dotován Obecním úřadem.

 • první nádoba 240 litrů – nádoba i svoz jsou plně hrazeny Obecním úřadem
 • každá další nádoba 240 litrů – 900 Kč/ rok

Roční známku na další nádobu na Papír (další nádoba může být pouze 240 litrů) lze koupit kdykoliv v průběhu roku, ale vždy pouze za plnou cenu 900 Kč.

Konec svozu za známky z roku 2023 končí ke dni 31.1.2024.

Stočné 2024

Stočné se platí jako násobek směrného čísla spotřeby (dle zákona 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích včetně prováděcích vyhlášek) a kalkulace nákladů. Pro rok 2024 byla stanovena cena 50 Kč/m3 (tedy stejná cena jako v roce 2023). K připojení na kanalizaci je potřeba souhlas obce a uzavřená smlouva o napojení na kanalizaci. Na základě této smlouvy je pak vždy začátkem roku vystavena faktura, která je splatná nejpozději k 30.11. příslušného kalendářního roku.

Poplatek za psa

 • 1 pes – 250 Kč/ rok
 • další pes – 250 Kč/ rok
 • 1 pes (důchodci od 60ti let) – 150 Kč/ rok

Úhrada na bankovní účet 427768369/0800 ČS a.s., variabilní symbol 1341, specifický symbol číslo popisné (nebo výjimečně v hotovosti na Obecním úřadu v úředních hodinách).

Přihlášení k trvalému pobytu

 • 1 osoba – 50 Kč

Správní poplatek za přihlášení k TP se platí hotově na OÚ v úředních hodinách při přihlášení.

K přihlášení je nutno donést:

 • platný OP
 • doložení vlastnictví nemovitosti (pokud nemovitost nevlastníte – souhlas majitele nemovitosti na přihlášku, kterou si předem můžete vyzvednout na OÚ v úředních hodinách)
 • rodný list nezletilých dětí

Vidimace a legalizace

V úředních hodinách si můžete nechat ověřit podpis nebo listinu.

 • 1x podpis – 50 Kč
 • 1x stránka – 50 Kč

Neověřujeme kopie dokladů, technických plánů, listin s reliéfem a jiných podobně důležitých listin a dokladů. S tímto se musíte obrátit na notáře.

Sazebník úhrad za poskytování informací

(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)

 1. Práce spojené s vyhledáváním informace:
  • Za každých i započatých 15 minut – 25 Kč
 2. Poštovné dle aktuálního sazebníku pošty
 3. Vydání stejnopisu, opisu, výpisu písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů evidenci nebo listin dle sazebníku správních poplatků, část I. zákona č.634/2004 Sb.,položka 3a)
  • Za každou i započatou stránku – 50 Kč
  • Na přinesené disketě – 40 Kč
  • Na přineseném CD nebo ZIP – 80 Kč
  • Za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo tiskárně počítače – 15 Kč
 4. Za fotokopii Formátu A4 – 2 Kč