Obec Svojetice vyhlásilo výběrové řízení na zaměstnance obce

Obec Svojetice, IČO: 00240834, Na Kopci 14, 25162 Svojetice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


Obec Svojetice zastoupená starostkou obce Mgr. Martinou Vedralovou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Pracovník pro údržbu majetku obce, úklid obce, řidič a technický pracovník

Místo výkonu práce: obec Svojetice.
Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce.
Pracovní úvazek: 40 hodin týdně
Předpokládaná náplň práce – činnosti:
Zabezpečování údržby majetku obce, veřejných prostranství a zeleně, zejména pak:

  • Údržba keřů a stromů na veřejných plochách v obci a na zahradě MŠ
  • Kosení veřejných travních ploch
  • Drobné opravy v obecních budovách a zastávkách autobusové dopravy
  • Pravidelná asistence při přistavení a nakládce velkoobjemových kontejnerů či svozu nebezpečného odpadu
  • Spolupráce při odvozu či likvidaci rostlinných zbytků
  • Péče o vývěsní plochy, informační cedule a dopravní značky
  • Správa technického zázemí obce, údržba strojů, multikáry a jiných zařízení používaných pro práci v obci
  • V zimním období odklízení sněhu ze zastávek autobusu, údržba okolí a vstupu do OÚ, odklízení sněhu na chodnících
  • Zajišťování průběžného úklidu obce
  • Údržba prostor hřbitova a dětského hřiště

Předpokládaný nástup do zaměstnání: 1.6.2022, popř. dle dohody.
Platové zařazení: dle zákona č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 2.platová třída, platový stupeň dle délky praxe, možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č.262/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.
Požadavky: Věk minimálně 18 let, bezúhonnost, řidičský průkaz skupiny „B“, odpovídající zdravotní způsobilost k zařazení do kategorie prací č.2, způsobilost k právním úkonům, spolehlivost a zodpovědnost, flexibilnost, aktivní přístup, samostatnost, organizační schopnosti

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat:
Jméno a příjmení
Datum a místo narození, místo trvalého pobytu
Státní příslušnost
Číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka

K přihlášce se připojí následující dokumenty/doklady:
Životopis, ve kterém zájemce uvede údaje o dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
Výpis z evidence trestů (ne starší 3 měsíců)
Telefonní spojení, e-mail
Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůta pro podání písemné přihlášky: přihlášku se svým životopisem podejte osobně prostřednictvím podatelny osobního úřadu Svojetice, poštou na adresu: Obec Svojetice, Na Kopci 14, 251 62 Svojetice nebo elektronicky na email: podatelna@svojetice.cz nejpozději do 18.5.2022 do 12,00 hod.

Upozornění pro uchazeče:
Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru.
Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno osobně si vyzvednout do 10 dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

Starostka obce Svojetice si vyhrazuje právo veřejnou výzvu zrušit bez udání důvodů v kterékoliv její fázi a dále si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Ve Svojeticích dne 11.4.2022

Informace: Mgr. Martina Vedralová, starostka obce Svojetice, tel. 323 660 600, e-mail. starosta@svojetice.cz.

Mgr. Martina Vedralová
Starostka obce Svojetice